Besiktning av små eller stora fibernät

Förbesiktning / Kvalitetskontroll / Slutbesiktning/Efterbesiktning/Garantibesiktning

Våra tjänster

Genomgång med beställaren före genomförande, Genomgång med entreprenör före genomförande,  Okulärbesiktning med markägare före genomförande, Normerande besiktning, Okulärbesiktning efter genomförande, Slutbesiktning, Besiktningsprotokoll, Efterbesiktning,Garantibesiktning

Förbesiktning
Slutbesiktning
Garantibesiktning

Godkänd besiktningsman för Robust fiber

DOKUMENTATION

Genomgång och kontroll

 
 
Besiktning av en fiberanläggning görs för att verifiera att anläggningen är utförd i enlighet med
anvisningarna för robust fiberanläggning, entreprenadhandlingarna och beställarens anvisningar.
 

Besiktning av en fiberanläggning

Besiktning av fiberanläggningen ska utföras av opartisk besiktningsman med erfarenhet inom
området. Besiktningsman bör utses relativt tidigt i projektet, innan genomförandet påbörjas, så
att genomgång av förutsättningar och entreprenadhandlingar kan göras. Detta underlättar för
parterna när själva besiktningsarbetet ska utföras.

Fiber besiktning

Alla arbeten och all dokumentation ska vara klara när slutbesiktning görs. Projektet
klarrapporteras till beställaren efter godkänd slutbesiktning.

Skarvkassetter

Fibersling, märkning

Försyn

Löpande kontroller i projektet minskar risken för en underkänd entreprenad

Märkning

Kontroll av panelkort och märkning av fiberkablar

Dokumentation

Förläggningsdjup, markband, KUP, GPS- inmätning, markavtal

© Copyright Robust fiberbesiktning                                                                                                         info@robustfiberbesiktning.se